Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn năm 2018
Đợt 2: Từ ngày 9/4/2018 đến 22/4/2018.
 • Câu hỏi 1: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI có bao nhiêu nhiệm vụ ?
  A. 5 Nhiệm vụ
  B. 6 Nhiệm vụ
  C. 7 Nhiệm vụ
 • Câu hỏi 2: Khẩu hiệu hành động của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 là gì?
  A. Khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”.
  B. Khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Việt Nam Đoàn kết, xung kích, trách nhiệm, sáng tạo”.
  C. Khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Việt Nam Xung kích vì cuộc sống cộng đồng”.
 • Câu hỏi 3: Mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022, hằng năm thành lập được bao nhiêu tổ chức Đoàn - Hội, mô hình CLB, đội, nhóm trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.
  A. 12 tổ chức Đoàn - Hội, mô hình CLB, đội, nhóm trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.
  B. 10 tổ chức Đoàn - Hội, mô hình CLB, đội, nhóm trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.
  C. 15 tổ chức
 • Câu hỏi 4: Lời hiệu triệu Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017- 2022 là:
  A. Đại hội Tiên phong - Gương mẫu - Sáng tạo - Trách nhiệm
  B. Đại hội Đoàn kết - Xung kích - Sáng tạo - Hội nhập
  C. Đại hội Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo
 • Câu hỏi 5: Theo mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2017-2022, hằng năm giới thiệu cho cấp uỷ bao nhiêu Đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, xem xét, kết nạp; tỷ lệ Đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng đạt bao nhiêu phần trăm so với tổng số đoàn viên ưu tú được giới thiệu.
  A. 3000 Đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, xem xét, kết nạp; tỷ lệ Đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng đạt 75 % so với tổng số đoàn viên ưu tú được giới thiệu.
  B. 2000 Đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, xem xét, kết nạp; tỷ lệ Đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng đạt 70 % so với tổng số đoàn viên ưu tú được giới thiệu.
  C. 2.500 Đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, xem xét, kết nạp; tỷ lệ Đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng đạt 70 % so với tổng số đoàn viên ưu tú được giới thiệu.
 • Câu hỏi 6: Khẩu hiệu hành động công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi huyện Phú Ninh nhiệm kỳ 2017 - 2022 là:
  A. Tuổi trẻ Phú Ninh đoàn kết, xung kích, trách nhiệm, sáng tạo góp phần xây dựng huyện nông thôn mới phát triển toàn diện.
  B. Tuổi trẻ Phú Ninh sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.
  C. Tuổi trẻ Phú Ninh tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, xung kích góp phần xây dựng huyện nông thôn mới phát triển toàn diện.
 • Câu hỏi 7: Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện Phú Ninh khóa XIX nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra chỉ tiêu hằng năm mỗi Đoàn xã, thị trấn cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chậm tiến, vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng động ít nhất là từ:
  A. 1 – 2 thanh niên;
  B. 2 – 3 thanh niên;
  C. 3 - 5 thanh niên
 • Câu hỏi 8: Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Ninh khóa XIX nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra vào thời gian nào?
  A. Tháng 3/2017
  B. Tháng 5/2017
  C. Tháng 6/2017
 • Câu hỏi 9: “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, chứ không thể con đường nào khác”. Câu nói này của ai?
  A. Phan Đình Giót
  B. Lý Tự Trọng
  C. Võ Thị Sáu
 • Câu hỏi 10: Nội dung nào sau đây là nội dung quang trọng nhất, nền tảng nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh?
  A. Tư tưởng về giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người.
  B. Tư tưởng về độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.
  C. Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân.