Kế hoạch nhằm yêu cầu xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cục, vụ, đơn vị trong tổ chức triển khai thi hành luật; nội dung công việc phải gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cục, vụ, đơn vị, qua đó xác định trách nhiệm, vai trò chủ trì cũng như sự phối hợp trong triển khai thực hiện.

“Người đứng đầu các cục, vụ, đơn vị được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện lế hoạch đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả”-  lế hoạch nêu.

Kế hoạch cũng nêu rõ: Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với Văn phòng Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị quán triệt những điểm mới của Luật Thanh tra 2022 trong quý 1/2023; chủ trì tổ chức biên soạn, xuất bản sách giới thiệu những điểm mới và nội dung cơ bản của Luật Thanh tra năm 2022.

Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra, Trung tâm Thông tin, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, Trường Cán bộ Thanh tra phối hợp với Vụ Pháp chế, các cục, vụ thường xuyên tổ chức thông tin, truyên truyền Luật.

Vụ Pháp chế, Trường Cán bộ Thanh tra phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền những điểm mới của luật theo yêu cầu của bộ, ngành, địa phương.

Đồng thời, Trường Cán bộ Thanh tra phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức tập huấn chuyên đề về Luật Thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đưa nội dung luật vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Thanh tra Chính phủ  trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Vụ Pháp chế chủ trì xây dựng Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra và Nghị định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành hoàn thiện trong tháng 5/2023. Phối hợp với các cơ quan của Quốc hội trong việc ban hành nghị định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra trong quý 1/2023.

Ngoài ra, tổ chức rà soát để sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật hiện hành cho phù hợp với Luật Thanh tra 2022 thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra.

“Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị căn cứ nội dung Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ của cục, vụ, đơn vị mình tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; kịp thời báo cáo lãnh đạo Thanh tra Chính phủ những khó khăn, vướng mắc để kịp thời xử lý” - Phó Tổng Thanh tra yêu cầu.

Thái Hải