Kế hoạch có mục đích quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 695/QĐ-TTg và Quyết định số 2886/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 695/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp Nhà nước; bảo đảm việc quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp, góp phần nâng cao vai trò của doanh nghiệp Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu quán triệt sâu sắc, kịp thời, đầy đủ các nội dung của Quyết định số 695/QĐ-TTg đến các doanh nghiệp Nhà nước, đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định từ hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm cơ quan, tổ chức, cá nhân phải đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian, phù hợp với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Quyết định số 695/QĐ- TTg; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ của Quyết định số 695/QĐ-TTg để rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện cho năm tiếp theo.

Các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp Nhà nước và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2886/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 695/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua  Thanh tra tỉnh) trước ngày 31/3/2023.

Các cơ quan được giao nhiệm vụ giám sát doanh nghiệp Nhà nước (Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu Công nghiệp tỉnh) xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm 2023 (trước ngày 31/3/2023) phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm. Định kỳ thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng gửi về Thanh tra tỉnh để theo dõi.

Sở Nội vụ rà soát, sắp xếp hợp lý các tổ chức, đơn vị thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Bố trí công chức có chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác, am hiểu pháp luật về lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách, vốn, đầu tư, doanh nghiệp làm công tác tham mưu cho cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp Nhà nước.

Tăng cường tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về quản lý, sử dụng vốn, tài sản trong doanh nghiệp và công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra cho người đứng đầu  cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, thanh tra và người giữ chức danh lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp.

Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp kinh phí thực hiện Quyết định số 695/QĐ-TTg từ các nguồn ngân sách đối với các cơ quan được giao nhiệm vụ tại Quyết định số 2886/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh, trình cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 695/QĐ-TTg phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch của các đơn vị; phối hợp có hiệu quả trong hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra và đồng bộ với các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp Nhà nước.

Định kỳ thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng gửi về Thanh tra Chính phủ theo quy định.

 
Quỳnh Vy