Giải pháp thực hiện chế độ học tập lý luận, chính trị cho cán bộ Đoàn

Thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TĐTN-TCKT, ngày 09-10-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam về Triển khai chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 – 2022; Ban Thường vụ Huyện đoàn Phú Ninh xây dựng kế hoạch triển khai chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 - 2022, cụ thể như sau:
*. Về Mục đích, yêu cầu
- Trang bị cho đội ngũ cán bộ Đoàn những nội dung lý luận về chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác thanh niên.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng vị trí công tác, cùng toàn Đảng, toàn dân tham gia xây dựng hệ thống chính trị và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh.
- Nhằm giúp cán bộ Đoàn các cấp phát huy tinh thần tự giác, thường xuyên học tập lý luận chính trị để nâng cao trình độ lý luận chính trị phục vụ công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình hiện nay.
          - Việc học tập lý luận, chính trị được thực hiện gắn với đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với cán bộ Đoàn.
-  Việc triển khai thực hiện Quy định phải nghiêm túc, hiệu quả, hợp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị.
*. Đối tượng học tập:
- Cán bộ Đoàn giữ chức danh Bí thư chi đoàn trở lên; tổng phụ trách Đội; Bí thư các Đoàn trường học;
- Đối với cán bộ Đoàn đang tham gia đào tạo trình độ lý luận chính trị hệ trung cấp, cao cấp thì không áp dụng quy định này trong thời gian học.
*. Nội dung học tập:
- Lý luận về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, các Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết Đại hội của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy các cấp (cấp huyện và tương đương, cấp cơ sở).
- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI; các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; Nghị quyết đại hội đại biểu đoàn các cấp; nghị quyết, kết luận chuyên đề của Đoàn cấp tỉnh ( cấp  huyện và tương đương, cấp cơ sở).
- Những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác dân tộc, tôn giáo, công tác thanh vận; tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác thanh niên.
*. Chế độ học tập:
- Đối với lý luận về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Học tập theo 06 bài lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên và hướng dẫn số 87- HD/TWĐTN-BTG ngày 28/03/2017 của Ban Bí thư Trung ương đoàn về học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.
 - Đối với Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, các Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết Đại hội của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy các cấp (cấp huyện và tương đương, cấp cơ sở): Học tập theo kế hoạch của cấp ủy Đảng các cấp.
- Đối với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI; các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; Nghị quyết đại hội đại biểu đoàn các cấp; nghị quyết, kết luận chuyên đề của Đoàn cấp tỉnh (đối với cán bộ đoàn cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương, cấp cơ sở): Học tập theo kế hoạch của các cấp bộ Đoàn.
- Đối với những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác dân tộc, tôn giáo, công tác thanh vận; tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác thanh niên:  Cán bộ Đoàn cấp huyện và tương đương, cấp cơ sở: Một năm học tập ít nhất 2 chuyên đề. Thời gian học tập do Ban Chấp hành đoàn các cấp xác định.
Việc triển khai thực hiện chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 - 2022”  đã giúp cán bộ Đoàn các cấp phát huy tinh thần tự giác, thường xuyên học tập lý luận chính trị để nâng cao trình độ lý luận chính trị phục vụ công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình hiện nay.
 

Tác giả bài viết: Huyện đoàn Phú Ninh