BCH đoàn xã Tam Lãnh ra quân dọn vệ sinh và phát quan hành lang GTNT tuyến đường ĐH4 tại thôn An Mỹ

BCH đoàn xã Tam Lãnh ra quân dọn vệ sinh và phát quan hành lang GTNT tuyến đường ĐH4 tại thôn An Mỹ
     Xây dựng nông thôn mới là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Đây là một quá trình xây dựng cơ sở vật chất cho  xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế , bảo vệ môi trường nhằm phát triển nông thôn bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn. Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong đó vai trò quan trọng của tổ chức Đoàn Thanh niên. 
     Nhân dịp thôn An Mỹ tổ chức lễ phát động và ra quân xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Ngày 30/6/2018, BCH đoàn xã Tam Lãnh ra quân dọn vệ sinh và phát quan hành lang GTNT tuyến đường ĐH4 tại thôn An Mỹ, bên cạnh đó phối hợp với UBND xã và người dân múc mương thoát nước tuyến ĐH4, xây dựng bồn hoa cây cảnh và bắt điện thắp sáng tuyến ĐH4 đi Hố Vông./.