Danh sách CLB Ngân hàng máu sống thanh niên Phú Ninh

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Nhóm máu SĐT liên hệ
* Nguyễn Trung Thạch Huyện đoàn A+ 01656.962.161
* Phan Ngô Thanh Tài Huyện đoàn A+ 0988.964.097
* Lê Văn Lập Huyện đoàn A+ 01656.285.487
01 Bùi Ngân Tùng Sơn Tam Thành B 0905.527.636
02 Đinh Viết Vĩnh Tam Thành O 0168.773.518
13 Trần Văn Đồng Tam Thành B 0166.708.5996
04 Lê Quốc Sự Tam Thành   0169.521.3161
05 Phạm Quốc Thạnh Tam Thành   0978.436.188
06 Trương Anh Bản Tam Thành B 0169.336.445
07 Dương Công Trần Tam Dân   0915.098.904
08 Phạm Văn Lợi Tam Dân B 0169.901.9499
09 Trần Thanh Tâm Tam Dân B 0169.434.3648
10 Trương Duy Tân Tam Dân O+ 0168.883.0883
11 Trần Văn Tú Tam Dân AB 0906.514.449
12 Nguyễn Chiến Tam Dân B 0973.862.056
13 Nguyễn Thị Hậu Phú Thịnh   0120.611.6421
14 Nguyễn Thị Kim Chiến Phú Thịnh   0120.623.9520
15 Nguyễn Văn Lực Phú Thịnh   0167.338.0934
16 Nguyễn Thanh Tuấn Phú Thịnh   0168.632.0052
17 Nguyễn Thanh Quân Phú Thịnh   0934.707.640
19 Trần Anh Vũ Phú Thịnh    
20 Dưỡng Quốc Bổn Phú Thịnh    
21 Nguyễn Ngọc sơn Phú Thịnh    
22 Dương Quốc Vương Phú Thịnh   0973.352.775
23 Nguyễn Văn Xứng Phú Thịnh   0167.823.1281
24 Nguyên Thị Hồng Oanh Tam Đại AB 0982.900.856
25 Trương Văn Tiên Tam Đại B+ 0979.122.137
26 Mai Đức Anh Tam Đại O 0905.872.324
27 Hồ Ngọc Dương Tam Đại   0905.192.529
28 Nguyễn Chí Linh Tam Thái O 0168.279.7993
29 Mai Phạm Bảo Tâm Tam Thái AB 0989.138.213
30 Đinh Thị Mỹ Ái Tam Thái A 01649.768.022
         

Tác giả bài viết: Huyện đoàn Phú Ninh